Med landbruk som middel: Økonomisk vekst i Afrika

Nettsak startanewwar

I en fersk rapport skrevet av AgriAnalyse undersøkes landbrukets rolle som middel for økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Forfatterne ser store muligheter.

I kampen mot fattigdom på det afrikanske kontinentet ropes det fra flere hold på mer handel og flere investeringer framfor tradisjonell bistand. Utvikling av landbrukssektoren står sentralt, både for å sikre mat til egen befolkning og få økt økonomisk vekst.I en fersk rapport utgitt av Utviklingsfondet, skriver forfatterne at for effektiv fattigdomsbekjempelse er utvikling av lokale markeder viktigere enn satsing på eksport. De skriver også at investeringer må gjøres både av privat og offentlig sektor om man skal lykkes. Samtidig truer klimaendringer matproduksjonen over hele kontinentet. Rapporten viser, gjennom eksempelet Etiopia, landbrukets enorme potensiale, men også dets akilleshæl, når det kommer til økonomisk utvikling og fattigdomsreduksjon i Afrika.

Landbruk og fattigdomsreduksjon
Det afrikanske kontinentet står ovenfor en rekke utfordringer i det 21. århundre. Fattigdom er utbredt, og det produseres ikke nok mat til egen befolkning. Fram mot år 2050 forventes en dobling av befolkningen, samtidig som kontinentet utpekes som det mest sårbare for klimaendringer.De siste 10-15 årene har afrikanske ledere for alvor erkjent at forbedring av landbruket er avgjørende for å sikre økonomisk vekst og øke matsikkerheten på kontinentet. Verdensbanken slår fast at vekst i landbruket er mer enn dobbelt så effektivt for å redusere fattigdom som vekst i hvilken som helst annen sektor. Det handler om at omtrent 70 % av verdens fattige bor på landsbygda, hvor det er få andre inntektsmuligheter enn jordbruket.

Utfordringer og muligheter
Det er en rekke strukturelle forhold som hindrer utvikling i den afrikanske jordbrukssektoren. Den politiske konteksten, både nasjonalt og internasjonalt, vil være avgjørende for de enkelte lands mulighet til å bruke landbruket som en vei ut av fattigdom. Men, utfordringer til tross, finnes også muligheter å bygge videre på.

Investeringer
Både offentlige og private investeringer er nødvendige for å fremme landbruket. Offentlig sektor spiller en avgjørende rolle for å skape de nødvendige betingelsene, men vil ikke alene være nok til å utvikle det afrikanske landbruket.Bidrag fra privat næringsliv er nødvendig, men vil ikke kunne lykkes med landbruksutvikling og fattigdomsbekjempelse dersom ikke offentlige institusjoner og rammebetingelser gir bøndene en grunnleggende sikkerhet. Et velfungerende statsapparat er nøkkelen. Etiopia framheves som et av landene som har fått til dette, og til tross for kritikk for økende fokus på utenlandske investeringer, kan både land og organisasjoner trolig lære noe av Etiopia og deres prioriteringer for å utvikle landbruket.

Tilgang til ressurser
Hoveddelen av småbønder på kontinentet står helt uten mulighet til å finansiere investeringer i egne gårder. For eksempel er kreditt til å kjøpe avlingsfremmende innsatsfaktorer begrenset, noe som gjør produktiviteten lav. Innovative og fleksible utlånsmuligheter er nødvendige her.I dette spiller også klimaendringer inn. Småbønder er de mest sårbare for klimaendringer, og de aller fleste småbønder er per i dag ikke i stand til å tilpasse seg. Det må gjøres klimatilpasningstiltak i en rekke land i årene som kommer.Tilgang til fungerende markeder
De fleste småbønder i Afrika har kun tilgang til uformelle markedsplasser, og det er disse som dominerer på kontinentet. Det er derfor viktig å legge til rette for disse markedene. Småbønder får ofte ikke delta i politikkutformingen, men uten endrede rammevilkår vil småbønder fortsatt være svært sårbare i en politikk som ikke skiller deres interesser fra større produsenters. Organisering og samvirkeordninger er essensielt for å sikre småbøndenes interesser i politikkutforming.

Om forfatterne
Rapporten er skrevet av Astrid Een Thuen og Eivinn Fjellhammer fra AgriAnalyse. AgriAnalyse AS er et utredningsmiljø i spørsmål knyttet til landbruk og politikk som arbeider med nasjonale og internasjonale problemstillinger innenfor dette satsingsområdet. Ansatte i AgriAnalyse har tverrfaglig bakgrunn med kompetanse fra flere ulike samfunnsvitenskapelige og landbruksfaglige tradisjoner. Se www.agrianalyse.no for mer informasjon.

Rapporten kan lastes ned her:http://www.utviklingsfondet.no/files/uf/documents/m_landbruk_som_middel_web.pdf

Pressekontakt:
Kari Helene Partapuoli
Daglig leder i Utviklingsfondet
E-post: kari.helene@utviklingsfondet.no
Tlf. 900 27 421

Del